Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας "Γ.Σ. Η ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα προβολών του συγκροτήματος "Μεταξουργείο" στην οδό Καραμπατζάκη, στη Νέα Ιωνία Βόλου, για να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως εξής:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 30 Ιουνίου 2011, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ον: Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την περίοδο 1/7/2010 - 30/6/2011 και απαλλαγή των μελών του Σώματος και του Ορκωτού Ελεγκτού, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσης.

Θέμα 3ον: Ορισμός ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτού και ενός (1) αναπληρωματικού του, για την διαχειριστική περίοδο 1/7/2011 - 30/6/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ον: Εκλογή νέου Τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ον: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίησή του, περί Μετοχικού Κεφαλαίου, άρθρου του καταστατικού.

Θέμα 6ον: Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν και δικαιούνται να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος, 11 Νοεμβρίου 2011

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωαννίδης Δημήτριος, Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου