Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Δελτίο Τύπου ...χρεών

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, μεταξύ άλλων, δικαίωσε τρεις πρώην ποδοσφαιριστές της Νίκης Βόλου που είχαν προσφύγει σε αυτό. Πρόκειται για τους Μάριο Μαυρουδή, Σταμάτη Σαπαλίδη και Γεώργιο Μπουτογιάννη. Συνολικό κόστος 54.496 ευρώ!

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν την από 14/02/2011 και με αρ. πρωτ. ΕΠΟ 6.049/14-02-2011 Αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗ κατά της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Γ.Σ.Β. Η ΝΙΚΗ».Επιβάλει και Ενεργοποιεί τις προβλεφθείσες δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 25/2011 Απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθ’ ης «Π.Α.Ε. Γ.Σ.Β. Η ΝΙΚΗ». Ειδικότερα, επιβάλλει και ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης ΠΑΕ: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου ελληνικού Πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθ’ ης εφεξής, ή στο επόμενο Πρωτάθλημα και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή, του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα τεσσάρων ΕΥΡΩ (15.314,00€), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της προσφυγής στην καθ’ ης ΠΑΕ και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως του αιτούντα, καθώς και του ποσού των τριακοσίων ΕΥΡΩ (300,00€) για τη δικαστική του δαπάνη, συμφώνως με το διατακτικό της ήδη τελεσίδικης και εκτελεστής, κατ’ άρθρο 24§6, υπ’ αρίθμ. 469/2010 Απόφασης της Πρωτοβάθμιας (Α’) Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν την από 09/09/2010 και με αριθμό πρωτ. 28.155/10-09-2010 Αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΑΠΑΛΙΔΗ κατά της καθ’ ης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Γ.Σ.Β. Η ΝΙΚΗ». Υποχρεώνει την καθ’ ης «Π.Α.Ε. Γ.Σ.Β. Η ΝΙΚΗ» να καταβάλλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΑΠΑΛΙΔΗ το επιδικασθέν με τη με αριθμό 328/2010 τελεσίδικη και εκτελεστή Απόφαση της Πρωτοβάθμιας (Α’) Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. ποσό δώδεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο Ευρώ (12.232,00€), με το νόμιμο τόκο κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό και διατακτικό αυτής, από τότε που κάθε ένα κονδύλι κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, καθώς και το ποσό των τριακοσίων Ευρώ (300,00€) για τη δικαστική δαπάνη του, συμφώνως με το διατακτικό της υπ’ αρίθμ. 328/2010 Απόφαση της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., άπαξ και εντός δέκα ημερών από την επίδοση της παρούσης Απόφασης στην καθ’ ης ΠΑΕ. Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης πληρωμής και εξόφλησης του αιτούντα, κατά τα ανωτέρω, επιβάλλει σε βάρος της καθ’ ης «Π.Α.Ε. Γ.Σ.Β. Η ΝΙΚΗ» (α) την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και (β) την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή του ποσού των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο Ευρώ (12.232,00€), με το νόμιμο τόκο κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό και διατακτικό της υπ’ αρίθμ. 328/2010 Απόφαση της Α' Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., ήτοι από τότε που κάθε ένα κονδύλι κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, καθώς και του ποσού των τριακοσίων Ευρώ (300,00€) για τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος ποδοσφαιριστή, συμφώνως επίσης με το διατακτικό της τελεσίδικης και εκτελεστής υπ’ αρίθμ. 328/2010 Απόφασης της Α' Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο.

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν την από 24/01/2011 και με αριθμό πρωτ. 6.461/17-02-2011 Αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗ κατά της καθ’ ης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Γ.Σ.Β. Η ΝΙΚΗ». Υποχρεώνει την καθ’ ης «Π.Α.Ε. Γ.Σ.Β. Η ΝΙΚΗ»να καταβάλλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗ το επιδικασθέν με τη με αριθμό 608/2008 τελεσίδικη και εκτελεστή Απόφαση της Πρωτοβάθμιας (Α’) Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων πενήντα Ευρώ (26.050,00€), με το νόμιμο τόκο κάθε ενός εκ των υπό (α) – (η) κονδυλίων, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό και διατακτικό αυτής, καθώς και το ποσό των τριακοσίων Ευρώ (300,00€) για τη δικαστική δαπάνη του, άπαξ και εντός δέκα ημερών από την επίδοση της παρούσης Απόφασης στην καθ’ ης ΠΑΕ. Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης πληρωμής και εξόφλησης του αιτούντα, κατά τα ανωτέρω, επιβάλλει σε βάρος της καθ’ ης «Π.Α.Ε. Γ.Σ.Β. Η ΝΙΚΗ» (α) την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και (β) την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων πενήντα Ευρώ (26.050,00€), με το νόμιμο τόκο κάθε ενός εκ των υπό (α) – (η) κονδυλίων, καθώς και του ποσού των τριακοσίων Ευρώ (300,00€) για τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος ποδοσφαιριστή, συμφώνως με το σκεπτικό και διατακτικό της υπ’ αρίθμ. 608/2008 Απόφασης της Α' Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο.

2 σχόλια: