Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας "Γ.Σ. Η ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεταξουργείου, στη Ν. Ιωνία Βόλου, για να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως εξής:

Θέμα 1: Εκλογή νέου Τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2: Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν και δικαιούνται να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.΄

Βόλος, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωαννίδης Δημήτριος, Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου